Deze Algemene Voorwaarden van Drs. Evelyn Stoelinga handelend onder de naam Groningen Relatietherapie zijn in werking getreden per 1 mei 2017.

Pand Dagblad van het Noorden
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen
E-mail: info@groningenrelatietherapie.nl

Abn Amro: NL09 ABNA 0430 7205 56
KvK: 63048620 te Groningen

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 “Cliënt”; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Groningen Relatietherapie in contact is getreden, teneinde van de diensten van Groningen Relatietherapie gebruik te maken, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)me(n).

1.2 “Medewerkers”; (onder meer) psychologen, psychotherapeuten, counselors, personal assistants, administratief personeel die in dienst zijn van Groningen Relatietherapie en bestuurders van Groningen Relatietherapie.

1.3 “Overeenkomst”; De schriftelijke opdracht, waar deze Voorwaarden deel van uitmaken en waarin afspraken zijn gemaakt tussen Groningen Relatietherapie en Cliënt ten aanzien van de behandeling van de Cliënt en de daarbij behorende kosten’

2 Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle (behandelings-) overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Groningen Relatietherapie, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden, en de cliënt.

2.2 Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Groningen Relatietherapie afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.3 De cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Groningen Relatietherapie.

2.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

3 Aanbiedingen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen van Groningen Relatietherapie vrijblijvend. Alle prijzen, met inbegrip van op documentatie vermelde prijslijsten, zijn richtprijzen.

3.2 Als de cliënt aan Groningen Relatietherapie gegevens verstrekt, mag Groningen Relatietherapie uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3.3 Indien de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Groningen Relatietherapie het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen, bij de cliënt in rekening te brengen.

4 De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van Groningen Relatietherapie van de mondelinge of schriftelijke aanvraag ten behoeve van een consult/behandeling.

4.2 Groningen Relatietherapie behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Groningen Relatietherapie niet verantwoord is. In dat geval wordt de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Groningen Relatietherapie zal, zo mogelijk, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Groningen Relatietherapie stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een behandeling.

4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.

5 Wijziging in overeenkomst

5.1 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Groningen Relatietherapie zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

6 Consult

6.1 Afspraken voor het consult kunnen tot 24 uur, binnen kantoortijd (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00) vóór het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor afspraken die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd zal door Groningen Relatietherapie het ‘no-show’ tarief van 50 euro per consult van 45 minuten in rekening worden gebracht. Deze kosten komen geheel voor rekening van de cliënt. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Groningen Relatietherapie het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

6.2 De cliënt dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien de cliënt te laat is zal Groningen Relatietherapie de volledige consultprijs aan de cliënt in rekening brengen, ook al heeft dat consult dan korter geduurd dan afgesproken was.

7 Verzekering

7.1 De cliënt heeft het recht de gemaakte kosten voor het consult bij haar verzekeraar te declareren. Groningen Relatietherapie is niet aangesloten bij zorgverzekeraars en geeft geen garanties over de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding zal overgaan.

8 Verplichtingen van de cliënt

8.1 De cliënt is verplicht gedurende de behandeling Groningen Relatietherapie op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.

9 Gegevensoverdracht

9.1 Groningen Relatietherapie werkt conform de WGBO en heeft uit dien hoofde een geheimhoudingsplicht.

10 Betaling

10.1 Cliënten zijn gehouden aan betaling van de kosten van de behandeling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

10.2 Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, dan is Groningen Relatietherapie gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten worden in rekening gebracht, conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De betalingstermijn van 14 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van cliënt zijn de vorderingen van Groningen Relatietherapie op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

11 Opzegging

11.1 Voor zowel cliënt als Groningen Relatietherapie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandelingen voort te zetten.

11.2 Groningen Relatietherapie behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling vier weken niets wordt vernomen.

12 Opschorting en ontbinding

12.1 Groningen Relatietherapie behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Groningen Relatietherapie op te schorten, indien:

(A) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;

(B) na het sluiten van de overeenkomst Groningen Relatietherapie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen.

12.2 Groningen Relatietherapie behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:

(A) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de cliënt op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

(B) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Groningen Relatietherapie op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Indien Groningen Relatietherapie de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

12.5 Groningen Relatietherapie behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

13 Overmacht

13.1 Groningen Relatietherapie is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een door haar gesloten behandelingsovereenkomst, indien deze tekortkoming aan Groningen Relatietherapie volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen haar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan haar in ieder geval niet worden toegerekend, indien er sprake is van onder meer een epidemie, verkeersstoring, werkstaking, (natuur)rampen, vertraging of vermissing van uitslagen, c.q. informatie die door Groningen Relatietherapie ingeschakelde derden worden verstrekt, onvoorziene ziekten, overheidsmaatregelen, externe omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden van Groningen Relatietherapie belemmeren of blokkeren en in het geval waarin de cliënt tegen het advies van Groningen Relatietherapie of haar medewerkers het onderzoek of de behandeling heeft doen afbreken en de cliënt vervolgens iets overkomt.

13.2 In geval van overmacht kan de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk), zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan cliënt gerichte, aangetekende schriftelijke mededeling, worden ontbonden.

14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien blijkt dat Groningen Relatietherapie tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een Groningen Relatietherapie behandeling. Groningen Relatietherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

14.2 Groningen Relatietherapie is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Groningen Relatietherapie tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

14.3 Groningen Relatietherapie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Groningen Relatietherapie. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

14.4 Groningen Relatietherapie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Groningen Relatietherapie kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Groningen Relatietherapie niet kenbaar kan zijn geweest.

14.5 Groningen Relatietherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

14.6 De behandelaar is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de cliënt.

14.7 Groningen Relatietherapie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

15 Intellectuele eigendom

15.1 Het intellectuele eigendom van de Groningen Relatietherapie applicaties ligt bij Groningen Relatietherapie.

15.2 Het is Groningen Relatietherapie te allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de privacy policy te wijzigen. Groningen Relatietherapie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Groningen Relatietherapie is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

16 Privacy

16.1 Groningen Relatietherapie zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft Groningen Relatietherapie een privacyreglement opgesteld.

17 Klachten

17.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Groningen Relatietherapie dan kan de cliënt een email sturen met naam en motivatie naar info@groningenrelatietherapie.nl. Groningen Relatietherapie zal binnen 14 dagen met een reactie komen.

18 Bijzondere bepalingen

18.1 Groningen Relatietherapie handelt conform de WGBO en WBP.

18.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internet site zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer vind u hier.

19 Geschillen

19.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Groningen Relatietherapie is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen, gerezen tussen de cliënt en Groningen Relatietherapie, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Groningen.

19.3 Groningen Relatietherapie blijft echter bevoegd de wederpartij bij een (behandelings)overeenkomst te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

20 Wijziging van deze voorwaarden

20.1 Groningen Relatietherapie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, c.q. bekend is geworden.